voor activiteiten van the Human Academy


Artikel 1 - Toepasselijkheid
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van en met the Human Academy betreffende de deelname aan of de opdracht tot het geven van trainingen, opleidingen, workshops, coaching en andere vormen van bijeenkomsten voor bezinning, retraîte en coaching, hierna te noemen “cursus”.
Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door the Human Academy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder cursus: trainingen, opleidingen, workshops, coaching, en andere vormen van bijeenkomsten voor bezinning, retraite en coaching in de ruimste zin des woords.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht. Desgevraagd zal the Human Academy een kosteloos afschrift van deze voorwaarden aan de opdrachtgever doen toekomen.

Begripsomschrijvingen

 1. deelnemer: degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen.
 2. opdrachtgever: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus.
 3. annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de cursus door de deelnemer of de opdrachtgever.
 4. startdatum cursus: de eerste bijeenkomst van de cursus; deze wordt aan de deelnemer per brief medegedeeld.
 5. persoonlijk doelstellend gesprek of intake: gesprek of schriftelijke evaluatie waarin de leerdoelen van de training worden afgestemd met de leerwensen van de deelnemer. Dit gesprek kan deel uit maken van de cursus.
 6. module: onderdeel van cursus, zoals deze als module uitdrukkelijk vermeld staat op de www.thehumanacademy.nl.
 7. cursusprijs: prijs van de cursus zoals deze op www.thehumanacademy.nl staat vermeld, verminderd met eventuele kortingen.
 8. totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst tussen the Human Academy en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier, de door the Human Academy en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door the Human Academy aan de opdrachtgever van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht.


Artikel 2
 - uitvoering
The Human Academy is gerechtigd:

 1. de indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 2. bij onvoldoende aanmeldingen een cursus af te gelasten en te verplaatsen. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan telefonisch bericht. Met hen wordt gezocht naar nieuwe data of vervanging.


Artikel 3
 - prijzen en betaling

 1. de prijzen en de ingangsdatum van de prijzen staan vermeld op www.thehumanacademy.nl. 
 2. alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 3. betaling in termijnen is mogelijk voor particulieren. Hiervoor berekent the Human Academy een toeslag van 10 %.
 4. indien niet tijdig wordt betaald komen zowel de buitengerechtelijke kosten als ook de gerechtelijke kosten, ontstaan door de wanbetaling, alsmede de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde met een minimum van € 35,-.
 5. bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van the Human Academy worden ontzegd.
 6. door het niet bezoeken van de cursus of gedeelten hiervan vervalt voor de opdrachtgever geenszins de financiële verplichting ten opzichte van the Human Academy.
  1. de overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door the Human Academy worden verbroken. The Human Academy is in dat geval gerechtigd de totale cursusprijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 4 - annuleren en vervanging

 1. annuleren van een cursus geschiedt uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de bevestiging (per email) van the Human Academy. De startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
 2. bij annulering:
 3. tot de 4e week voor de startdatum is 25% van de cursusprijs verschuldigd.
 4. van de 4e tot de 2e week voor de startdatum is 50% van de cursusprijs verschuldigd.
 5. binnen 2 weken voor de startdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.
 6. bij annulering voor de startdatum zijn altijd administratiekosten ad € 125,- verschuldigd.
 7. de mondelinge intake kan tot 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen of wanneer de deelnemer niet bij het gesprek aanwezig is zal € 250,- in rekening worden gebracht.
 8. de annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
 9. in het geval de deelnemer niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 10. indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen ter annulering en stopzetting van betaling bij the Human Academy. Deze behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.
 11. bij annulering voor de geplande startdatum heeft de deelnemer/opdrachtgever het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de cursus in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan het door the Human Academy gestelde profiel en deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt. Vervanging na de start van de cursus is niet toegestaan.

Artikel 5 - aansprakelijkheid

 1. the Human Academy heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van the Human Academy is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van the Human Academy beperkt tot het bedrag dat the Human Academy voor de betreffende cursus in rekening heeft gebracht.
 2. in het geval dat the Human Academy aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van the Human Academy veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.
 3. voor fouten van door the Human Academy ingeschakelde derden (zoals docenten) is the Human Academy alleen aansprakelijk indien the Human Academy bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.
 4. eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen 1 jaar, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.
 5. de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Artikel 6 - persoonsregistratie

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van the Human Academy en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze cursussen en trainingen en tevens aangewend voor onze marketingactiviteiten. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande toestemming. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie wordt dat direct gerespecteerd.

Artikel 7 - recht en geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Rosmalen, september 2018